KÜLTÜR ŞENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

KIZILIRMAK YEREL DERNEKLER FEDERASYONU
“GELENEKTEN GELECEĞE ANADOLU HALK OZANLARI KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ” YÖNETMELİĞİ

MADDE : I- AMAÇ:
Her yıl Yöremizde yapılmakta olan “Gelenekten Geleceğe Anadolu Halk Ozanları Kültür ve Sanat Festival”inin yapılış esaslarını belirlemek.

MADDE : II- GEREKLİLİĞİ:
Kırsal yaşamdan, kentsel yaşam birlikteliğine geçmiş Derneklerimizin, ortak gereksinimlerinden yola çıkılarak, kültürümüzü gelenekten geleceğe taşımak, folklorik ve kültürel yaşam biçimlerimizi gelecek kuşaklara tanıtmak.

MADDE : III- TARAFLAR:
a. Kızılırmak Yerel Dernekler Federasyonu; Bünyesinde bulunan Meclis ve Komisyonlardan oluşturulacak komiteler.

b. Festival Yapılacak Köy/Köylerin Dernekleri ve Muhtarlıklar: Köy/Köylerin Dernekleri ile Muhtarlıklar tarafından oluşturulacak komiteler.

c. Ortaklaşa Yapacağımız Yerel ve İdari Makamlar : Yerel (Belediyeler) ve İdari Makamlar (O yerin Mülki İdare Amirliği) tarafından verilecek görvliler.

MADDE : IV- FESTİVAL GÖRÜŞMELERİ VE BAŞVURU ZAMANI :
1. Federasyon Yönetiminin talebi ile her yılın ŞUBAT ayında Meclis gündemine getirilecek olan Festivalin, Federasyon Meclisinde tartışılmaya başlamasıyla yazılı müracaatlar alınmaya başlanacak olup, müracaat süresi Mecliste belirlenecektir.

2. Müracaatlar bittikten sonra; Federasyon Yönetiminden 1, Meclisten 1 ve müracaat eden Derneklerden 1’ er kişi ile Ön Komite belirlenecektir. Ön Komite, Festivalin yapılacağı yeri ve imkanlarını yerinde tespit ederek vakit geçirilmeden festivalle ilgili ön raporlarını Meclise sunacaklardır.

3. Yukarıda belirtilen değerlendirmeler yapıldıktan sonra, Festivali yapacak Dernek/Dernekler ile ortaklaştığımız Kurumların belirlenmesi MART ayı sonu itibariyle Meclisimizce bitirilmiş olacaktır.

MADDE : V- FESTİVAL KOMİTESİNİN OLUŞUMU :
a. Federasyon; Federasyon ve Federasyon Meclisi tarafından görevlendirilecek en az 3 kişilik komite görevlisi.

b. Köy/Köylerin Dernekleri ve Muhtarlıklar; Festivalin içeriği ve boyutuna göre yeteri kadar komite görevlisi.

c. Yerel ve İdari Makamlar; Festival içeriği ve özelliklerine uygun yeteri kadar görevli,

MADDE : VI- FESTİVAL KOMİTESİ, ORGANLARI VE GÖREV DAĞILIMLARI:
Federasyon Meclisi tarafından festivalin yapılacağı yer ve tarih belirlendikten sonra; 5. Maddede belirtilen şekilde Asıl Komitede görev alacaklar belirlenir. Belirlenen komite üyeleri ilk toplantısında aşağıda belirtilen görev dağılımlarını yaparlar.

Komite, gerek görülmesi halinde, bu görevlendirmede hangi komite görevlisinin ne gibi işlerden sorumlu olacağını da belirleyebilir.

a. Komite Başkanı
b. Komite Başkan Yardımcısı
c. Komite Saymanı
d. Yeteri Kadar Üye

MADDE : VII- FESTİVAL KOMİTESİNİN GÖREVLERİ :
Festival programının yetki, sorumluluk ve içeriği tamamiyle komiteye ait olup, gerek görülmesi durumunda Federasyon veya Federasyon Meclisinden yardım, bilgi ve görüşler de alarak aşağıdaki görevleri yaparlar;

1. Festival proğramını Federasyonun amaç ve ilkelerini esas alınarak hazırlamak,

2. Festivalin içeriği ile bu içeriği uygulamaya yetecek tahmini bütçeyi oluşturmak,

3. Hazırlanan Festival içeriği ile tahmini bütçeyi Federasyon ve Meclis Yönetimi ile koordine ederek Federasyon Meclisinin bilgisine sunmak,

4. Federasyon Meclisinin nihai görüşü alındıktan sonra, Yukarıda açıklanan görevlerinin yanında;

A.FEDERASYON MECLİSİNDE SEÇİLEN KOMİTENİN YAPACAĞI GÖREVLER:

1. Davetiye, afiş, bildiri ve el ilanlarının temini ile bunların ilgili yerlere ulaştırılması,

2. Ulaşım hizmetlerinin nasıl ve ne şekilde olacağının tespiti ve kitlelere duyurulması,

3. Proğramın hedef ve içeriğine uygun sanatçıların tespiti ile diğer etkinliklerin (Panal, form vb.) yapılması için kişilerin önceden belirlenmesi,

4. Platform ve ses düzeni ile buna ait Jenaratörün (Yedek Benzinle) temin edilmesi,

5. Program akışının planı ile Festivalde konuşma yapacak kişi ve Kurumların belirlenmesi,
(Bu bağlamda; Festivalin yapılacağı Köyün Muhtarı, Dernek Başkanı, Festival Komite Başkanı veya görevlendireceği bir komite üyesi, ortaklaştığımız Yerel-Kamusal Kurum varsa onlardan Başkan veya görevlendirecekleri bir kişi, Federasyon Başkanı, O yer Mülki İdare Amiri (Kaymakam-Vali), Belediye Başkanı, bunun dışında Festival davetlisi olarak gelmiş olan siyasilere konuşma yaptırılıp yaptırılmayacağı ise Festival Komitesi ve Federasyon yetkililerince ayrıca belirlenecektir.)

6. Program sunucusu ve platform görevlileri ile platform güvenliğini sağlayacakların belirlenmesi,

7. Festivale gidiş, dönüş planlamasının yapılması ve güvenliğinin sağlanması,

8. Festivalin sonuçlanmasını takip eden ilk Federasyon Meclis toplantısına, Festivale ait rapor, bilanço ve önerilerin sunulması,

B. FESTİVALİN YAPILACAĞI YER MUHTARLIĞI İLE DERNEK YÖNETİMİNCE YAPILACAK GÖREVLER:

Görevlerin daha sağlıklı ve kimin ne yapacağının belirlenmesi bakımından; Muhtarlık ve Dernek Yönetimince, yerel bir komite oluşturulacaktır. Bu komitece;

1. Festival alanın düzenlenmesi ve alt yapı hizmetlerinin (Yol, Su, Elektrik, tuvalet, Otopark vb.) hazır hale getirilmesi,

2. Festival güvenliğinin sağlanması için yeteri kadar görevli bulundurulması, (Bu görevleri yapabilecek fazlaca bir görevli bulunamaması durumunda ise, Federasyon Yönetiminden yardım talep edebilecek ve güvenlik zafiyetinin oluşması engellenecektir.)

3. Otopark yerinin planlanması ve güvenliğinin sağlanması,

4. Festivale görevli olarak gelenlerin (Federasyonun Semah ve Halkoyunları ekibi ile Doktor, Hemşire, Otobüs ve Anbulans şoförleri) yemek ve konaklama gibi ihtiyaçlarının karşılanması,

5. Festival alanındaki protokol yerinin hazırlanması, gelecek olan protokol misafirlerine ikramda bulunması, yerlerine oturtturulması ve program sunucusuna doğru bilgi akışını sağlamak üzere, bir erkek bir de kadın görevlinin tahsis edilmesi,


MADDE : VIII- FESTİVAL YÖNETMELİĞİ YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ :

Bu yönetmelik mecliste kabul edilmesi ile yürürlüğe girer.