Çalışma Programı
3. DÖNEM (2010 - 2012) ÇALIŞMA PROGRAMI
Kızılırmak Yerel Dernekler Federasyonu;  Örgütlülüğümüzün geçmişten bugüne kültür ve felsefesinin yaşatılması, kendi öz dinamikleri ile sürece müdahale etmesini, hak ettiği saygınlıkla kimlikli bir faaliyet yürütmeyi, yöreselden evrensel değerlerin egemen olmasını, soran, sorgulayan ve düşünen bireylerden oluşan bilinçli bir topluluk yaratmayı hedef edinmiştir.
Federasyonumuz; kırsal kesim ve feodal ilişkilerden, kentsel ilişkilere yani modern yaşama yönelmiş toplumların, bu yaşama uyum sağlama sürecinde ortaya çıkacak olan davranış biçimleri sergileyen üyelerimizin birlikteliğinden oluşmuş gönüllü bir kuruluştur.
Federasyonumuz salt üyelerinin yardımlaşma-dayanışma işlevlerini yerine getiren değil, üyeleriyle birlikte çevresini de etkisi altına alan, yaşam kültürlerine müdahale eden, gençlerimizi kucaklayarak onları gerek eğitim-öğretim ve gerekse gelenek-göreneklerimizin tanıtılması bakımından yönlendiren bir kurum olma çabasındadır.
Diğer bir yönüyle; Federasyonumuz örgütlü birlikteliğin uyum sorunundan da öte;
Amaç ve hedefleri ileriye dönük,
Karar alma ve uygulama süreçlerinde ilkeli,
Her platformda toplumun örgütlenme hakkı ve özgürlüklerini savunan, eşitlik esasını temel alan,
Üyelerinin çağdaş yaşam değerlerinin kazanımlarında etkili ve belirleyici gücü olan,
Demokratik Kitle Örgütü olarak toplumsal yapıya sahip çoğulcu, sorgulayabilen bir yapı için uğraş vermektedir.
Bunların gerçekleştirilmesi için, Meclisimiz tarafından  oluşturulacak olan komisyonlar; çalışmaları ve yapacakları faaliyetlerin, insanlara ulaştırılmasında bağımsızlığı temel alan, düzeyli, sonuç alıcı olmasını sağlayacak mekanizmalar olarak görülmelidir.
Komisyonlarımız; bu amaca ulaşmada daha pratik ve mikro düzeyde görevler yaparlarken, bir taraftan üyelere yönelik çalışmaları daha hızlı ve düzeyli olarak yerine getirme, diğer taraftan da daha çok hemşerilerimizin etkin görev alabileceği yapılanma biçimi olarak, çoğulcu ve katılımcı bir ortamın yaratılmasına da olanak sağlanmış olmaktadır.
Komisyonlarımızın genel amaçlarımız doğrultusunda yürüteceği çalışmalar; Federasyonumuzun tüm kesimlerine yöneliktir. Bu bağlamda hedef çalışma gruplarımız; Yöre Köy Dernekleri, Demokratik Kitle Örgütleri, Kadınlar, Gençler, Yetişkinler, Engelliler ve Emekliler ve benzerileri olmalıdır. Yönetimimiz; Meclisimiz tarafından verilen görevlerin dışında, komisyonlarımızdan gelecek öneriler ve çalışmalara bizzat katılımlarımızın yanında, Olağan Genel Kurulumuzda da beyan etmiş olduğumuz “çalışma şekli ve ilkelerimiz”e bağlı kalınarak;
Bizden önceki kurucu ve iki yönetimin 4,5 yıllık çalışmaları da göz önünde bulundurularak, Federasyonumuzun yeniden inşası ve kurumlaşması esas hedeflerimiz olacaktır.
Önümüzdeki süreçteki hedeflerimizi sıralayacak olursak;
1.     Federasyonumuzun mevcut üye köy dernekleri ile ilişkilerini daha düzeyli hale getirmek için dernek yöneticileri ile ayrı ayrı toplantılar yapmak ve ortak çözümler bulmak.
2.     Tüzüğümüz gereği kurulması gereken Gençlik Meclisinin kurulmasına hız kazandırmak ve kurmak.
3.     Hizmet alanımızdaki üye olmayan köy dernekleri ile ilişkiye geçip, üye olmalarını sağlamak.
4.     Daha önceden dernekleri bulunup da herhangi bir nedenle kapatılan derneklerin tekrar aktif hale getirilmesinin sağlanmasına çalışmak.
5.     Aynı ve benzer amaçlı diğer Demokratik Kitle Örgütleri ile ortak hareket etme mekanizmalarını kurmak ve geliştirmek.
6.     Kitlemizin yoğun olarak ikamet ettikleri bölgelerdeki sorunların çözümü için Platformlar oluşturmak, var olanlara destek vermek ve katılmak.
7.     Önümüzdeki günlerde yapılacak seçimler sürecinde tabanımızın istekleri doğrultusunda, seçim sürecine müdahale etmek.
8.     Tabanımızın yoğun olduğu bölgelerin özellikle Yerel Yönetimlerinde etkin temsil hakkımızın kazanılmasını sağlamak için çalışmak.
Göreve geldiğimizde ciddi bir borç yükü ile yönetimi devir aldık. Yukarıda belirtilen bu mali sorunun çözümü içinde; Meclisimize ve tüm üyelerimize çok büyük görev ve sorumlulukların düştüğünü burada belirtmek durumundayız.
Mali konudaki önceliklerimiz ise;
1.     Üye aidatları dışında gelir getirici kaynaklar için proje çalışmaları yapmak,
2.     Yurtiçi gelir getirici tur organizasyonlarının düzenlenmesini sağlamak,
3.     Yöresel kültürden elde edilen materyallerden gelir elde edilmesi için çok amaçlı çalışma planlanması yapmak,
4.     Yöre esnaflarımızın tanıtımı amaçlı ve aynı zamanda gelir getirici faaliyetlerin organizasyonunu yapmak,
5.     Kursiyer sayılarının ve çeşitlerinin artırılması çalışmalarını yapmak.
6.     Gönüllü bağışlar,
7.     Yapılacak çalışmalar ile düzenlenecek etkinliklerden elde edilecek gelirler,
8.     Federasyonumuzun düzenleyeceği kurslardan gelecek aidat gelirleri,
9.     Yemek, gece, gezi, ödüllü yarışmalar, vb. çalışmalardan edilecek gelirler,
10.    Yapılacak çalışma ve etkinliklerle ilgili sponsorlardan elde edilecek gelirler olarak belirlemek mümkündür.
Eğitim – Kültür Sekreterliği olarak da;
1.     Seminer, söyleşi, forum, panel vb. etkinlikler düzenlemek. Bunları yazılı hale getirmek.
2.     Yöresel kültüre ilişkin araştırmalar yapmak veya yaptırmak.
3.     Yöre Ozanlarımızın kitlelere tanıtılmasını sağlamak.
4.     Gelenek ve göreneklerimizin tanıtılması, yazılı hale getirilmesini sağlamak.
5.     Bilgilenmeye yönelik Demokratik Kitle Örgütleri ile ortak çalışmalar yapmak.
6.     Ülke ve Dünya gündemine ilişkin Demokratik Kitle Örgütleri ile ortak veya bireysel basın açıklamaları yapmak.
7.     Halkımızı ve üyelerimizi bilgilendirmeye yönelik radyo, televizyon programları hazırlamak veya hazırlatmak.
8.     Tüm bilgi ve belgelerin arşivlenmesini organize etmek ve sağlamak.
9.      Periyodik sürelerde yayınlanmak üzere haber bülteni, broşür vb. yayınların çıkartılmasını sağlamak,
10.    WEB sayfasının yeniden yapılandırılmasını hayata geçirmek.E-mail  iletişim ağının oluşturulmasını sağlamak. Web sayfamız üzerinde Üye köy derneklerinin WEB sayfalarının da ulaşılmasının sağlanmasına olanak vermek.
11.    Muhtelif kursların düzenli olarak verilmesini organize etmek ve sağlamak.
12.    Kadın, gençler ve çocuklara yönelik eğitici-geliştirici programlar hazırlamak ve sunmak.
13.    Federasyon kütüphanesini oluşturmak.
14.   Kanun, tüzük, vb. yasaların öğretilmesi ve uygulanmasında eğitici programların yapılmasını sağlamak,
15.   Üyelerimizin çalışma yaşamında gerekli olan kanun ve yasaların öğretilmesi konularında ki eksikliklerin giderilmesinde rehber çalışmalarını yapmak,
Her yıl yöremizde yapılmakta olan  “Gelenekten Geleceğe Anadolu Halk Ozanları Kültür ve Sanat Festivali”nin bu yılda yapılıp yapılmayacağına Meclisimizin karar vermesi, yapılacak ise çerçevesinin belirlenmesi ve talip olan köylerin belirlenerek değerlendirilmesinin erken yapılması gerekmektedir.
Her yıl yapılmakta olan geleneksel Futbol Turnuvasının düzenlenmesi kararı Meclisten çıktığı taktirde katılım şartlarının tartışılarak yazılı bir karara bağlanması,
Yöre esnafımız ve işadamlarımız bugüne kadar hep maddi kaynak olarak görülmüş ve bunun dışında bu insanlarımız ile iletişime geçilmemiştir. Bu nedenle Federasyon olarak işadamlarımız ve esnafımız ile  toplantı yapılacaktır. Bu toplantıdan çıkacak sonuçlar Yönetim Kurulu ve Meclis olarak değerlendirilip, Esnaf kataloğu çalışmalarına başlanılacaktır.
Yöremiz insanlarının yaşadığı sıkıntılar, yaşam şartları, sıkıntıların ve şartların yorumlarının yer aldığı, yöre halkımızla ilgili haberlerin yer aldığı periyodik basın bülteni çıkarılması planlanmaktadır.
Geleneksel yemekli gecemizin tertiplenmesi de düşünülmektedir.
Çalışmaların yürütüleceği fiziksel ortamlar ise, yapılacak çalışmaların özelliğine göre belirlenecek olmakla birlikte, üye köy derneklerimizin ve özdeş olarak  gördüğümüz kurum ve kuruluşların fiziksel mekânları da komisyonlarımızın çalışma ortamlarını oluşturacaklardır.
Önümüzde yapılması gereken projelerimizin olduğu bilincindeyiz. Tüm bunlara ilaveten;
1-     Nisan 2011 tarihinden önce tüzük kurultayı yapılması
2-     Futbol turnuvası ve köy şenlikleri ile ilgili iç tüzük oluşturulması
3-     Danışma kurulu oluşturulması (Esnaflar, Akademisyenler vb.)
4-     Esnaf kataloğu çalışmasının başlatılması
5-     Kadınlarımızın etkin olarak Federasyon çalışmalarına ve etkinliklerine katılımının sağlanması
6-     Federasyona ait bir arşiv biriminin kurulması
7-     Federasyonumuzun düzenlediği şenlikler kapsamında halk oyunları yarışmaları düzenlenmesi ve yöremize ait halk arasında oynanan oyunların yaşatılması, kayıt altına alınması çalışmalarının yürütülmesi
8-     Federasyonun resmi, yerel yönetimler ve genel yönetimler karşısında kesin bir anlayış sahibi olmalıdır. Bununla ilgili Federasyonumuzun ne dediğinin
Belirlenmesi gerekmektedir.
9-     Gençliğin sıkıntıları, çocukların eğitimi ve psikolojik gelişimi konusunda  çalışmaların yapılması(etüt, takviye dersler, yaratıcı drama ve psikolojik destek gibi)
10-  Sanatçılarla ilgili olarak bir çalışma yapılması ve Kızılırmak Sanatcıları altında bir geniş grup oluşturulması
11-  Otobus şirketleri ile görüşülüp bir sistem içinde Federasyonumuza gelir sağlanması,
BİRLİKTE AŞAMAYACAĞIMIZ BİR ENGEL, BİRLİKTE ULAŞAMAYACAĞIMIZ BİR HEDEF KALIR MI ?

KIZILIRMAK YEREL DERNEKLER FEDERASYONU