Başkanımız

Saygıdeğer Üyelerimiz,

Sivil Toplum Örgütleri etkin bir demokratik yönetimin vazgeçilmezleri arasındadır. Halkın isteklerini yöneticilere, diğer kurum ve kuruluşlara sesini ulaştırmasının en hızlı ve güçlü araçlarından biridir.  Sivil toplum kuruluşları;  resmî kurumların dışında ve onlardan bağımsız olarak çalışan, politik, sosyal, kültürel, hukukî ve çevresel amaçları doğrultusunda lobi çalışmaları, ikna ve eylemlerle çalışan, üyelerini ve çalışanlarını gönüllülük esaslı, kâr amacı gütmeyen örgütler olarak tanımlanabilir. Kızılırmak Yerel Dernekler Federasyonu,  çok renkli, çok zengin olan kültürel değerlerimizin korunması, yaşatılması ve güçlendirilmesi amacıyla kurulmuş olan çok sayıda derneğin bir güç birliği oluşturma isteğinden yola çıkmıştır. 1995 yılında bir grup duyarlı insan tarafından, güçlerini birleştirmek amacıyla  yöredeki köylerden gelen eşit sayıdaki temsilcilerin üyelikleriyle dernek olarak kuruldu. Bir dernek statünde olan kuruluş, kültürel, folklorik değerlerin yaşatılmasının yanı sıra yöre halkının birlikteliğinin sağlanması ve güçlendirilmesi, demokrasiye olan isteklerinin de daha güçlü şekilde karşılanmasına yönelik beklentiler sonucunda 2006 yılında demokratik bir kitle örgütü olarak Kızılırmak Yerel Dernekler Federasyonu kurulmuştur.Federasyonun kurumsal yapısı zamanla giderek güçlenmiş, üye derneklerce de benimsenmiştir.   Birçok faaliyetleri üye Derneklerce ortak şekilde gerçekleştirilmiş, görsel ve yazılı medyada daha fazla yer edinir olmuştur. Üyelerin çok çeşitli taleplerinin karşılanması yanında, kültürel değerlere dönük aktiviteler, demokratik söylemler-etkinlikler Federasyon çatısı altında gerçekleştirilmiştir. Kızılırmak Federasyonu emek, demokrasi, laiklik, insan hakları ve günümüzde en çok ihtiyaç duyulan barışı savunur. Çalışmalarında ırk, dil, din, cinsiyet ayrımı gözetmez, her türlü ayrımcılığa da karşı olduğunu her fırsatta dile getirmiştir.

MURAT AKYÜZ