Meclis Tüzük

Meclis İç Tüzüğü

KIZILIRMAK YEREL DERNEKLER FEDERASYONU

MECLİS İÇ TÜZÜĞÜ

(YÜRÜRLÜK TARİHİ: 17.12.2006)

MADDE : I- AMAÇ :

Meclisin çalışma biçim ve esaslarını belirlemek.

MADDE : II- MECLİSİN TANIMI :

a. Federasyon Meclisi; Kızılırmak Yerel Dernekler Federasyonu Meclisini ifade eder.

b. Federasyon Yönetim Kurulu : Kızılırmak Yerel Dernekler Federasyonunun Genel Yönetim Kurulunu ifade eder.

c. Meclis Yönetim Kurulu : Kızılırmak Yerel Dernekler Federasyonu Meclis Yönetimini ifade eder.

MADDE : III- MECLİSİN OLUŞUMU :

a. Federasyon Meclisi; Genel Kuruldan sonra her üye Köy Dernek Yönetim Kurullarının alacağı karar ile belirlenecekbiri Dernek Başkanı olmak üzere üç kişi ile temsil edilir.

Dernekler aldıkları kararları yazılı olarak Meclis oluşuncaya kadar eski Meclis Yönetimine, Meclis oluştuktan sonra iseyeni Meclis Yönetimine bildirir.

b.Temsilciler; Meclis üyeleri bağlı bulundukları, Köy Dernek Yönetiminin yazılı kararı ile Meclise katılırlar. İsteyen ve ilgi duyan herkes Meclis toplantılarına katılabilirler..Ancak bunların oy hakları yoktur.

1. Göreve yeni seçilmiş üye Köy Dernek Yönetimi Meclis temsilcilerini, değişiklik olsun veya olmasın bir ay içerisindeFederasyon ve Meclis Yönetim Kuruluna yazı ile bildirmek zorundadır.

2. ÜyeKöy Derneklerinin gönderdiği temsilciler, kendi Köy Derneklerinde görev sürelerinin dolması, istifa, görevden alınma, üyeliğin feshi vb. durumların ortaya çıkması halinde, ilgili Dernek Yönetiminin anılan kişiyi üyelikten çıkartılması yönünde yazılı bir talebi ve başvurusu yoksa, o kişinin Meclis üyeliği değişiklik bildirilene kadar devam ettirilir.

3. Üye Köy Dernelerinden gelen yazılı listelerden Meclis toplantısının başında üye isimleri ile bire bir yoklama yapılır.

MADDE : IV- MECLİSİN GÖREVLERİ :

Genel Kuruldan sonra Federasyonun en yüksek karar organıdır. Federasyonun Danışma Kurulu görevini yürütür.

Tüzükte belirtilen amaçları gerçekleştirmek için ; İç Tüzük, Yönetmelik ve Yönergeler çıkarır, çıkarılmasını ister ve uygulamasını denetler.

Üye Köy Dernekleri ve komisyonlar arasında iletişim ve koordinasyonu sağlar, Bununla ilgili hertürlü olanakları kullanmaya çalışır.

Komisyonların çalışma proğramlarını değerlendirir ve komisyonlar arasındaki anlaşmazlıkların karar organıdır.

Komisyon ve çalışma gruplarının çalışmalarını denetler. Gerek gördüğü hallerde komisyon ve çalışma gruplarının çalışmalarını fesh eder.

Genel tutum ve davranışları, Federasyon felsefesi ve üyelikle bağdaşmayan temsilcilerin uyarılmasını kendi Köy Derneğine yazılı olarak bildirir.

Federasyon Tüzüğünde hüküm belirtilmemişse herhangi bir konuda yapılacak oylamaların; açık, gizli vb. şekillerdeyapılacağına karar verir.

Komisyonların çalışma biçim ve programlarını belirler.

Federasyon Yönetimine sunduğu yazılı meclis kararları ve önerileri takip eder ve sonuçlandırır.

Federasyon Yönetiminin daha işlevsel hale gelmesi için görüş ve önerilerde bulunur.

Üye Köy Dernek ve Meclis Üyelerinin görüş ve önerilerini değerlendirdikten sonra Federasyon Yönetimine bildirir.

Federasyonun amaç, ilke, felsefesi ve duruşuna aykırı haretler yapan Üye Köy Derneğinin veya temsilcisinin Disipin Kuruluna sevk edilmesi için Federasyon Yönetim Kuruluna öneride bulunur.

Kararalma Yeterliliği :

Meclis salt çoğunlukla toplanır.Herhangi bir konuda karar alınırken toplantıya katılan üyelerin yarısından bir fazlasının oyu gereklidir.

MADDE : V- TOPLANTI ŞEKLİ :

Meclis ayda bir olağan olarak toplanır. Toplantı gün, yer ve saatine Federasyon ve Meclis Yönetimlerinin koordinesiylekarar verilir. Olağanüstü durumlarda Meclis Başkanlığının,Yönetim Kurulunun veya Meclis üyelerinden beşte birinin (1/5) çağrısı ile toplanır. Toplantı yapılması durumunda gündem toplantı çağrı metninde ayrıca belirtilir.

VI – MECLİS YÖNETİMİNİN OLUŞUMU :

Meclis Yönetim Kurulu; Federasyon Tüzüğünün ilgili maddesinde belirtilen süre içerisinde eski Meclis Yönetimi tarafından yapılacak çalışma sonucunda belirlenen üyelerin yarıdan bir fazlasının katılımı ile yapılacak toplantıdaki seçimlerde ; bir Meclis Başkanı, bir Sekreter ve bir Yazman üyeden oluşur.

Seçim Şekli : Seçim kapalı oy, açık sayım ile yapılır. Aksi görüş olmaması ve tek aday veya tek listenin oluşması durumunda açık oylama ile de yapılabilir. Seçimin ne şekilde yapılacağına (liste veya çarşaf liste vb.) Meclis karar verir. Meclis Yönetiminin görev süresi iki yıldır (Genel Kuruldan Genel Kurula).Federasyon Yönetim Kurulu Meclis Yönetimi için öneride bulunamaz. Meclis kurullarına aday olamaz.

Meclis yönetiminden istifa, ölüm vb.bir durumla eksilme olursa,yapılacakilk Meclis toplantısında sadece bu eksiklikiçin yukarda belirtilen sistemle seçim yapılır.Bu durum temsilcilere ayrıca önceden duyurulur.

MADDE : VII – MECLİS YÖNETİMİNİN GÖREVLERİ :

Federasyon Tüzüğü, Meclis Tüzüğü ve Yönetmelikler çerçevesinde görev yapar. Meclisi yönetir. Üye Köy Dernekleri ile ilişkilerde Federasyon Meclisini temsil eder.

Olağan ve olağanüstü durumlarda Meclisi toplantıya çağırır. Toplantı duyurusu, Meclis Yönetim Sekreteryası tarafından yapılır.

Meclis Başkanlığı, gündemin sıra ve düzen içerisinde, usulüne uygun yürütülmesinden birinci dereceden sorumludur. Gerektiğinde görüşme ve konuşmalara süre vb. sınırlamalar getirir.

Toplantının yürütülmesi, görüşme ve kararların alınmasında Federasyon çıkarlarını gözetir. Meclis ve Federasyon çalışmalarını değerlendirir ve üyeleri bilgilendirir.

Alınan karar ve uygulamaların Federasyon tüzük ve amaçlarına uygun olarak yürütülmesini sağlar.

Önerge ve karar konularının lehte ve aleyhte değerlendirilmesi ve usulüne uygun oylanmasını sağlar. Meclisin işleyişini tarafsızlık ve eşitlik ilkesi temelinde yürütür.

Görüşmelerin düzenli ve verimli geçmesi için gerekli tedbirleri alır. Toplantılarda istem ve kayıt sırasına göre söz verir.

Yönetim Kurulu Çalışma programının ilk iki ay içinde, yeni Meclisin oluşması ve komisyonlara seçilenlerin belirlenmesinden sonra da bir ay içerisinde komisyonların çalışma biçimleri ve proğramlarının görüşülmesini sağlar.

Çeşitli konularda komisyonlara görev verir.Geçici ve alt komisyonlar kurarak takibini yapar.

Meclis temsilcilerinin Meclis toplantılarına katılımlarını kayıt altına alarak takibini yapar. Gerek görülmesi halinde bu konuda Meclise bilgi sunar.

Üst üste iki Meclis toplantısına mazeretsiz olarak katılmayan temsilcinin üyelikten çıkarılması veya değiştirilmesi için Federasyon Yönetimine bilgi vermek ve üyenin bağlı olduğu Derneğe ise gereğinin yapılması amacıyla yazılı istemde bulunur.

Yine üst üste iki kez ve yıl içinde üç kez Meclis toplantılarına temsilci göndermeyen Dernekleri yazılı olarak uyarır.

Federasyonun faaliyet konuları ile ilgili olarak, bilgilenme, bilgilendirme, görüş alış verişi, koordinasyon vb. amaçlarla kişi ve kurumlardan bu konuda yetkin bireyleri ve Akademisyenleri konuk olarak Meclise davet eder.

Meclis görüşme tutanaklarını düzenler ve bu tutanakları üyelerin bilgilenmesini sağlamak için 7 iş günü içerisinde Federasyon Yönetimine bildirir.

Meclis Yönetimi yazılı ve görsel basına Meclis adına şahsi görüşlerini içeren beyanatlar veremez. Federasyonubağlayıcı hal ve hareketlerden uzak durur.

Katıldıkları hertürlü toplantılar vb. yerlerde sadece genel ilkeler çerçevesinde konuşma yapabilirler, bunuda Meclis adına Meclis Başkanı yapar.

MADDE : VIII-MECLİSİN İŞLEYİŞİ VE ÇALIŞMA İLKELERİ :

1.Görüşmeler Meclis Yönetimince belirlenen Gündem üzerinden yürütülür.

2.Yönetim Kurulunun görüşülmesini ve karara bağlanmasını istediği konuları da gündeme alınır.

3. Meclis üyelerinin 5/1 inin önerisi ile gündeme yeni maddeler de eklenir.

4.Gündem, toplantıya katılanların salt çoğunluk kararı ile yürürlüğe girer.

5. Görüşme ve konuşmalara süre vb. sınırlamalar getirebilir.

6. Demokratik yöntem temelinde karar alır. Alınan kararların uygulanmasında Federasyonun ilkeleri, doğrultusunda dürüst, demokratik katılımcılık esastır.

7. Üyeler dışında orada konuk olarak meclisi izleyenlere ve dinleyicilere söz ve soru sorma verme yetkisi Meclis Yönetimine aittir.

8. Toplantı, gerektiği hallerde Meclis Yönetimi tarafından ertelenir ya da sonlandırılır.

9. Gerekirse Meclis kararı ile kapalı ve gizli oturum yapılır.

10. Mecliste, herhengi bir konuda açıklamalarda bulunan temsilcinin sözünü kesmek, eleştiri ve benzer şeyleri kişiselleştirerek çalışmaları ve toplantıyı engelleme girişimlerine Meclis Yönetimince izin verilmez.

11. Meclisin saygınlığına yakışmayan söz ve davranışlarda bulunan temsilci veya konuklar Meclis Yönetimince uyarılır. Uyarılara karşın bu tutumun devam ettirilmesi durumunda ise ilgili temsilci veya kişiler toplantı salonundan çıkartılır.

12. Konuşmaların kısa ve açık, önergeler ise yazılı ve gerekçeli yapılır.

13. Meclis Başkanın olmadığı durumlarda toplantıyı Meclis Yönetiminden birisi yönetir.

14. Bir sonraki Meclis gündemini gelişen konjektürel durumlar, yapılan öneriler,Yönetim ve komisyon çalışma takvimlerini de dikkate alarak saptar.

15. Tüm meclis üyeleri gizlilik durumları hariç her türlü bilgi ve belgeyi alma hakkına sahiptir.

16. Federasyon bünyesinde oluşturulacak diğermeclislerin veya komisyonların iç işleyişlerine karışmaz. Ancak, olanaklar ölçüsünde destek verir.

17. Meclis üyelerinin toplantılara katılmaları zorunludur.

MADDE : IX- MECLİS YÖNETİMİNİN GÖREVİNİN SONA ERMESİ :

Meclis Yönetiminin görevi ; Federasyon Olağan Genel Kurul sonrası ilk Meclis toplantısına kadar devam eder. Yeni Federasyon Meclis Yönetimi oluşumu ile birlikte sürecini tamamalar ve tüm belgeleri yeni Meclis Yönetimine teslim ederek işlevini tamamlar.

MADDE : X. YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ :

Bu iç yönetmelik mecliste kabul edilmesi ile yürürlüğe girer.