Tüzük

Tüzüğümüz

KIZILIRMAK YEREL DERNEKLER FEDERASYONU TÜZÜĞÜ

MADDE 01: KURULUŞ

A- Federasyon un Adı : Kızılırmak Yerel Dernekler Federasyonu

B- Kısa Adı : Kızılırmak Federasyonu

C- Merkezi : Aydınlar Mahallesi Çelikkale Sokak No:2/10 Dikmen/ANKARA

MADDE 02: FEDERASYONUN AMACI:

Kızılırmak Yerel Dernekler Federasyon u; içinde yaşadığımız toplumun ekonomik, siyasi ve demokratik kültür seviyesinin yükseltilmesi; birlik ve dayanışma kültürünün yerleştirilmesi; yerel ve evrensel kültür değerlerimizin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasını amaçlar. Bu doğrultuda Yerel Dernekler arasında dayanışmayı, yardımlaşmayı, işbirliğini, eşgüdümü ve iletişimi sağlamaktır.

MADDE 03: FEDERASYONUN YAPACAĞI İŞLER:

Federasyon amacını gerçekleştirmek için aşağıda belirtilen çalışmaları yapar.

a) Yörelerimizin Sosyal, Kültürel, Tarihsel, Folklorik değerlerini araştırır, ortaya çıkarır, tanıtır ve sahiplenir.

b) Bağlı derneklerimizin arasında; dayanışmayı, birlik ve beraberliği sağlar.

c)Amacı doğrultusunda tanıtım ve bilgilendirme yapar. Süreli ve süresiz yayınlar yapar. Toplantı, açık oturum, panel, seminer, sempozyum, forum, konferans, sergi, fuar ve gösteri düzenler. Yarışmalar, konserler, şenlikler, geziler, geceler gibi kamuoyu oluşturucu etkinlikler yapar.

d) Ticari işletme kurar.

e) Yöre el sanatlarının ve tarımsal üretimin geliştirilmesi için girişimde bulunur.

f ) Yöre köylerine her türlü bayındırlık hizmetlerinin götürülmesi için girişimde bulunur.

g) Amacı doğrultusunda kültür evleri, enstitü, dershaneler, kurslar, kreş, huzurevi ve rehabilitasyon merkezleri açar. Açılmış olanlara ortak olabilir.

h)Her türlü sportif faaliyetleri organize eder, lokal açar.

ı ) Hastane, poliklinik açar, ilk yardım ve ambulans servis ünitesi kurar.

i) Muhtaç üyelere yardımda bulunur, başarılı öğrencilere burs verir.

j) Aynı amacı taşıyan federasyon ve benzeri kuruluşlarla işbirliği yapar.

k) Amaçları doğrultusunda konfederasyon kurar. Yurt içi ve yurt dışındaki Konfederasyona üye olabilir. Gerektiğinde Yurt içi ve dışında Temsilcilik açar.

l) Federasyon amaçları doğrultusunda taşınır ve taşınmaz mal alır, satar, kiralar ve kiraya verir. Bu mallar üzerinde her türlü hakları koydurup işletebilir ve inşaat yaptırır.

m) Yardım toplama yasası ve ilgili yasal düzenlemelerin hükümleriyle, bu tüzüğe uygun olarak yardım, bağış alır verir ve şartlı, şartsız vasiyetleri kabul eder.

n) Genel Kurulca kabul edilecek yönerge doğrultusunda bağlı derneklere yardımda bulunur.

o) Federasyonun amaçlarını gerçekleştirmek üzere geçici ve/veya kalıcı danışma kurulları, komisyonları oluşturur. Kurullar, akademisyen ve uzman kişilerden oluşur.

MADDE 4-FEDERASYONUN ÇALIŞMA İLKELERİ:

Federasyon çalışmalarını aşağıdaki temel ilkeleri gözeterek yürütür.

a) Kızılırmak Federasyonu demokratik bir kuruluştur. Kendi amaçları ve ilkeleri doğrultusunda bağımsızdır.

b) İnsanların eşitliğini ve kardeşliğini savunur. Çalışmalarında ırk, dil, inanç, cinsiyet ayrımı gözetmez. Her türlü ayrımcılığa karşıdır.

c) Emek, Demokrasi, Laiklik, İnsan Hakları ve Evrensel değerler savunucusudur.

d) Çalışmayı yürütürken iş ve eylem birliği yapacağı kişi ve kurumlarda yukarıdaki ilkeleri esas alır.

MADDE 5- FEDERASYON ÜYELİĞİ:

a) Üyelik; Federasyonun amacını benimseyen ve Dernekler Yasasının aradığı koşulları şahsında taşıyan dernekler, üyelik müracaatını yazılı olarak yapar. Genel Yönetim Kurulu kendisine yapılan üyelik başvurusunu bir ay içinde sonuçlandırır. Her üye dernek yazılı olarak bildirmek kaydı ile üyelikten ayrılabilir.

b) Üyelik ödentisi: Her üye derneğin federasyon genel kuruluna göndereceği her delege için yıllık 25.YTL dır. Üyelik ödentisi ödemeyen delegelerin seçme ve seçilme hakkı yoktur. Giriş aidatı 50.YTL dir.

c)Üyelikten çıkarılma: Federasyonun amacına aykırı davranışta bulunanlar yetkili organlarca alınan kararlara uymayanlar ve verilen görevleri yapmayan dernekler Disiplin Kurulunun kararı ile üyelikten çıkarılır.

Karara karşı üye derneğin Genel Kurula başvuru hakkı vardır. Genel Kurulun kararı kesindir.

Üyelikten çıkan veya çıkartılan dernekler Federasyon malları üzerinde herhangi bir hak iddia edemez.

MADDE 6- FEDERASYONUN ORGANLARI:

FEDERASYON ORGANLARI ŞUNLARDIR:

a) Genel Kurul

b) Genel Yönetim Kurulu

c) Denetleme Kurulu

d) Disiplin Kurulu

MADDE 7- GENEL KURUL:

A- ŞEKLİ:

Genel Kurul, federasyonun en yetkili organıdır. İki yılda bir Ekim ayında toplanır.

a-)OLUŞUM ŞEKLİ

Her üye dernek 4 delege ile temsil edilir.

b-)OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL:

Genel Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde ya da delegelerin 1/5 inin yazılı isteği üzere Genel Kurul olağanüstü toplanır. Denetleme Kurulu veya delegelerin 1/5 inin yazılı isteğine rağmen Genel Kurul, Genel Yönetim Kurulunca 30 gün içerisinde toplantıya çağrılmazsa Dernekler Yasasının ilgili hükümleri uygulanır.

B- TOPLANTI YERİ

Genel Kurul, Federasyon merkezinin bulunduğu yerde yapılır.

C-ÇAĞRI YÖNTEMİ:

Yönetim kurulu, Federasyon tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan delegelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan delegeler en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı çağrı usulüne uygun olarak delegelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Delegeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

D- TOPLANTIYA YETER SAYISI:

Genel Kurul, toplam delege sayısının yarıdan fazlasının katılımı ile toplanır.

Birinci toplantıda yeterli çoğunluk bulunmadığı taktirde ikinci toplantı, katılan delegeler tarafından yapılır.

Ancak bu toplantıya katılan delege sayısı Yönetim, Denetim Kurulu asil üye sayısının iki katından az ise, Genel Kurul toplantısı yapılamaz. Yeni bir Genel Kurul toplantısı yapılır.

E- TOPLANTI YAPILIŞ YÖNTEMİ:

Genel kurula katılma hakkı bulunan delegelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek delegelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Delegeler, Yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesi göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan delegeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

Toplantı yeter sayıda sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekiliyle yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda oy kullanan delegelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul gündemdeki konuları görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her delegenin bir oy hakkı vardır; delege oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan karalar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgeleri korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Mahkemece kayyum atanması veya Medeni Kanunun 75. maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirme yapılması halinde, bu maddede yönetim kuruluna verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.

F- TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR :

Federasyon Genel Kurulunda yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan delegelerin en az 1/10 u tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması, gündem oylanmadan önce görüşülmesi zorunludur.

G-GENEL KURUL UN GÖREV VE YETKİLERİ

Aşağıda belirtilen işler Genel Kurul tarafından görüşülüp karara bağlanır.

a) Federasyon organlarını seçmek, (Genel Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulu,)

b) Federasyon tüzüğünü değiştirmek,

c) Federasyon Genel Kurulunca seçilen organların çalışma raporlarını incelemek, değerlendirmek, raporlar hakkında karar vermek.

d) Bütçeyi ve kadro çizelgelerini görüşüp aynen ya da değiştirerek kabul etmek,

e) Federasyon gerekli taşınır ve taşınmaz malların alınması, satılması, üzerinde aynı haklar tesis etmek veya kaldırmak konularında GYK ya yetki vermek.

f) Federasyona gerekli yasal koşulları yerine getirilmek suretiyle uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapılmasında yarar görülen durumlarda yasa gereği yetkili makamlardan gerekli izin alınması suretiyle yurt dışındaki aynı amaçlı kurum ve kuruluşlarla faaliyette bulunması veya yurt dışında bulunan kuruluşlara üye olarak katılmasına veya ayrılmasına karar vermek.

g) Federasyondan çıkarılan üye derneklerin ve yöneticilerin itirazlarını incelemek ve karara bağlamak,

h) Dernekler Yasasında yazılı genel hükümlerle tüzüğünde belirtilen diğer görevleri yapmak,

ı) Federasyonun feshine, malların tasfiyesi biçiminde karar vermek, tasfiye memurlarını görevlendirmek.

i) Konfederasyon delegelerini belirlemek.

j) Federasyona katılmak isteyen derneklerin üyeliğe kabulü konusunda GYK ya yetki vermek.

H) GENEL KURULDA KARAR ALMA VE OY VERME YÖNTEMİ:

Federasyon organlarının seçimi gizli oy açık sayım ve döküm ile yapılır.

Tüzük değişikliği ve fesih dışındaki kararlar katılan delegelerin salt çoğunluğu ile alınır.

Eşitlik halinde yeni oylama yapılır.

Tüzük değişikliği ve feshi toplantıya katılan delegenin 2/3 sinin kararıyla alınır.

MADDE 8: GENEL YÖNETİM KURULU

A- KURULUŞ:

Genel Yönetim Kurulu, Federasyon un karar ve yürütme organıdır. Federasyon Genel Kurulun da seçilen 11 asıl ve 11 yedek üyeden oluşur. Görev süresi iki yıldır. Genel Yönetim Kurulu ilk toplantısında, Federasyon Genel Başkan ı, Genel Sekreter i, Genel sayman ı, örgütlenme sekreteri, eğitim ve kültür sekreteri olarak görev yapacak olan Merkez Yürütme Kurulu nu gizli oyla seçer.

Genel Yönetim Kurulu üyeleri bir dernekten en fazla iki kişi ve en çok da iki dönem bu göreve seçilebilir.

B- GENEL YÖNETİM KURULU NUN GÖREV VE YETKİLERİ:

a) Federasyonun amacını gerektirdiği çalışmaları yapmak, Federasyon çalışma programını,

tüzük hükümlerini ve Genel Kurul kararlarını uygulamak.

b) Federasyonun bütçesini uygulamak, yeni bütçeyi tasarlamak ve kayıtları yürütmek.

c) Federasyon Genel Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak.

d) Genel Kurul toplantılarının gündemini hazırlamak.

e)Federasyona başvuran derneklerin, üyeliğine veya reddine karar vermek.

f) Federasyonun çalışmalarına ilişkin Genel Kurulda alınan kararları yürütmek.

g) Gerekli bulduğu konularda ve alanda komisyonlar, kurullar, komiteler, kurmak ve kaldırmak, federasyon işlerini yürütmek üzere üye derneklere veya derneklerin üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek.

h) Federasyon iç işleyişine ve özellikle kuracağı komisyon kurul ve komitelerin işleyişine ilişkin iç yönetmenlikler hazırlamak ve yürürlüğe koymak.

ı) Üye derneklerin Genel Kuruluna katılmak.

i) Yasadan, Federasyon Tüzüğünden ve Genel Kurul kararlarından doğan her türlü çalışmaları yapmak.

j) Gerekli gördüğünde meclisleri, komisyonları toplantıya çağırır.

C- GENEL YÖNETİM KURULUNUN TOPLANMASI :

Genel Yönetim Kurulu her ay önceden kararlaştırılan gün, yer ve saat te çağrısız olarak toplanır. Görüşme gündemini Genel Sekreter hazırlar. En az beş üyenin görüşülmesini istediği hususlar da gündeme alınır. Genel Başkan, Genel Yönetim Kurulu nu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Genel Yönetim Kurulu toplantıları yarıdan bir fazla üyenin katılımı ile yapılır. Kararlar salt çoğunlukla alınır. Boşalan Yönetim Kurulu üyeliği bir ay içinde yedek üye ile tamamlanır.

Özürsüz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan üyenin Yönetim Kurulu üyeliği düşer.

MADDE 9- GENEL BAŞKAN :

Genel Başkan; Genel Yönetim Kurulu, Merkez Yürütme Kurulu Meclislerin ve Komisyonların adına bir bütün olarak Federasyonu temsil eder.

Genel Yönetim Kuruluna ve Merkez Yürütme Kuruluna başkanlık eder, gerektiğinde federasyon adına demeç verir. Genel Başkan yokken Genel Sekreter, Genel Başkanın görevini yapar ve yetkilerini kullanır.

MADDE 10- GENEL SEKRETER :

Genel Sekreter, federasyonun bütün işlerinin yürütülmesi ve eşgüdümü sağlar.

MADDE 11- GENEL SAYMAN

Genel Sayman, Federasyonun mali işlemlerini yürütür ve hesapların tutulmasını sağlar. Mali konularda proje hazırlar, hesapların düzgün ve zamanında tutulmasını sağlar.

MADDE 12- ÖRGÜTLENME SEKRETERİ:

Örgütlenme Sekreteri federasyonun örgütlenmesini ve demokratik kitle örgütleri ile ilişkilerini sağlar.

MADDE 13- EĞİTİM VE KÜLTÜR SEKRETERİ:

Eğitim ve Kültür Sekreteri federasyonun eğitim ve kültür çalışmalarını yapar. Basın – yayın çalışması yapar. Üye dernekleri üyelerinin eğitiminde çalışma programları hazırlar ve eğiticilerin yetiştirilmesini planlar.

MADDE 14- DENETLEME KURULU

Denetleme Kurulu, derneğin delegeleri arasından üç asıl üç yedek üyeden oluşur. Dernek Genel Kurulunca seçilir.

Bir dernekten en fazla bir delege görev alır.

Denetleme Kurulu, Genel Yönetim Kurulunca düzenlenen bütçe uygulamasını ve harcamalarını denetler.

Denetleme Kurulu en az 3 ayda bir toplanır.

Federasyon hesaplarını ve ilgili defterlerini inceler, görülen eksiklikler için Genel Yönetim Kurulunu uyarır. Federasyon da iç denetim esastır. Diğer organlarca denetim yapılması, denetleme kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetleme kurulunun istemesi halinde her türlü bilgi, belge ve kayıtlar federasyon yetkilileri tarafından incelemeye sunulur. Ancak hiçbir belge ve kayıt federasyon dışına çıkarılamaz.

Denetleme sonuçlarını gösteren raporları Genel Kurula sunar. Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.

MADDE 15- DİSİPLİN KURULU

Genel Kurulunca seçilen 3 asıl 3 yedek üyeden seçilir. Bir dernekten en fazla bir delege görev alır. Federasyon amacına aykırı davranışlarda bulunan üye dernekler, federasyon yöneticileri ve delegeleri hakkında disiplin kararları verir (uyarma, kınama, Federasyon üyeliğinden geçici çıkarma). Disiplin kurulu Genel Kurulun çıkaracağı disiplin yönetmenliğine göre çalışır.

MADDE 16- MECLİS

FEDERASYON MECLİSİ

a) Oluşumu;

Federasyonun danışma organıdır. Federasyona bağlı her biri derneği temsilen 2 asıl üyeden oluşur. Üyelerin yarıdan bir fazlasının katılımı ile yapılacak seçimde 1 başkan 1 sekreter ve 1 yazman üyeden oluşur. Her ayın ilk cumartesi günü olağan ve Genel Yönetim Kurulu nun çağrısı ile olağanüstü olarak toplanır.

b) Görevleri;

Federasyon çalışmalarını değerlendirir. Çalışma programını, ilkelerini belirlemede yardımcı olur. Yönetim Kurulu na önerilerde bulunur. Programdaki konuları meclis içinde tartışarak doğru kararlar alınmasında yönetim kurulunu yönlendirir.

Federasyonun iç yönetmenliğini hazırlayıp, uygulamaya koyar. Meclisin aldığı kararları yedi gün içerisinde Genel Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir.

Meclis üyelerinin 1/5 i ya da Genel Yönetim Kurulunun yazılı istemi ile de olağanüstü toplantıya çağrılır. Toplanma ve karar alma yeter sayısı yarıdan bir fazlası ile olur.

B- GENÇLİK MECLİSİ

a) Oluşumu;

Federasyonun gençlik danışma organıdır. Federasyona bağlı her bir derneği temsilen en fazla beş üyeden oluşur. Gençlik Meclisi üyelerin yarıdan bir fazlasının katılımıyla yapılacak seçimde başkan, sekreter, yazman ve iki üyeden oluşur.

b)Görevleri;

Gençlik Meclis çalışmalarını değerlendirir. Çalışma programını, ilkelerini oluşturur. Federasyon Yönetim Kurulu na önerilerde bulunur. Gençlik Meclisi nin iç yönetmeliğini hazırlayıp, GYK nun onayından sonra uygulamaya koyar. Gençlik Meclisinin aldığı kararları en geç on gün içerisin de Genel Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir.

Gençlik Meclisi üyelerinin 1/5 i ya da Genel Yönetim Kurulunun yazılı istemi ile de olağanüstü toplantıya çağrılır. Toplanma ve karar alma yeter sayısı yarıdan bir fazlası ile olur.

MADDE 17- ONURSAL ÜYELER

Bugüne kadar Kızılırmak örgütlenmesine emeği ve katkısı olan kişiler, Genel Yönetim Kurulunun önerisiyle Genel Kurul tarafından onursal üye olarak seçilirler. Onursal üyelerin oy kullanma ve seçilme hakları yoktur.

MADDE 18- KAYIT VE DEFTERLER

Dernekler aşağıda yazılı defterleri tutar.

İşletme hesabı esasında tutulacak defterler uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir;

a)Karar Defteri: Yönetim kurulu kararı tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

b)Üye Kayıt Defteri: Federasyona üye olan dernek ve delegelerinin kimlik bilgileri, Federasyon a giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Delegelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu defterlere işlenir.

c)Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih sıra numarası ile bu deftere kayıt edilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

d)Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

e)İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

f)Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

MADDE 19- FEDERASYON TÜZÜĞÜNÜ DEĞİŞTİRME YÖNTEMİ:

Federasyon tüzüğü Genel Yönetim Kurulu nun ya da Genel Kurula katılan delegelerin onda birinin yazılı teklifi ile Genel Kurul a katılan delegelerin üçte iki kabul oyu ile değişir.

MADDE 20- GELİRLER VE MALLAR

Federasyonun gelirleri; üyelik ödentileri, bağışlar etkinlik ve yayın gelirleri ile Dernekler Yasasında belirtilen diğer gelirlerdir.

Amacını gerçekleştirmek ve yapacağı çalışmaları sürdürülebilmek için Federasyon taşınır ve taşınmaz mal edinebilir ve lokal açabilir.

MADDE 21- BORÇ YÜKLEYEN İŞLEMLER

Federasyona borç yükleyen tüm işlemler ile 1.000-YTL sını aşan harcamalarda Federasyonun Genel Başkan ve Genel Sekreterden birisiyle Genel Sayman ın imzalarının bulunması zorunludur. 1.000-YTL sını aşmayan harcamalar Başkan, Genel Sekreter ve Genel Saymanın tek başına imzasıyla belge karşılığı yapılır.

Federasyona borç yükleyen tüm işlemlerde federasyonun Genel Saymanı ile Genel Başkanı veya Genel Sekreterin birisinin imzasının bulunması zorunludur.

MADDE 22: MAKBUZLAR VE HARCAMA BELGELERİ

Federasyonun gelirleri dip koçanlı ve sıra numaralı makbuz karşılığında alınır, giderler belgelenir.

Dip koçanlar ve sarf belgeleri saklanır.

Federasyon paraları Federasyon adına bir bankada açılacak hesaba yatırılır. Federasyon kasasında ihtiyaçlar dikkate alınarak Yönetim Kurulunca belirlenecek miktar kadar para bulundurulur.

Üye dernek ödentileri dernekler tarafından Federasyon Genel Merkezi hesabına yatırılır veya makbuz karşılığı genel saymana verilir.

MADDE 23: FEDERASYON FESHİ VE MALLARIN TASFİYESİ

Federasyon Feshine Federasyon Genel Kurulu karar verir.

İlk toplantıda, tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkı olan delegelerin en az 2/3 nün toplantıya katılması şarttır. Bu suretle çoğunluk elde edilmezse, ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih hakkında kararlar, hazır bulunan delegelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır.

Fesih Sonunda Malların Tasfiyesi:

Federasyon feshine karar veren Genel Kurul, Federasyon mallarının tasfiyesi için bir Tasfiye Kurul u seçer. Bu kurul, Federasyon mallarının, alacak ve borçlarını saptar, alacaklarını alır, borçlarını öder.

Fesih ve kapatma halinde elde kalan tüm mal varlığı aynı amaçlı faaliyet gösteren federasyon, dernek ve vakıflara devredilir.

MADDE 24: HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın federasyon hakkındaki hükümleri uygulanır.