STRATEJİK PLAN 2020-2023

Sunum…

Sivil Toplum Örgütleri etkin bir demokratik yönetimin vazgeçilmezleri arasındadır. Halkın isteklerini yöneticilere, diğer kurum ve kuruluşlara sesini ulaştırmasının en hızlı ve güçlü araçlarından biridir.  Sivil toplum kuruluşları;  resmî kurumların dışında ve onlardan bağımsız olarak çalışan, politik, sosyal, kültürel, hukukî ve çevresel amaçları doğrultusunda lobi çalışmaları, ikna ve eylemlerle çalışan, üyelerini ve çalışanlarını gönüllülük esaslı, kâr amacı gütmeyen örgütler olarak tanımlanabilir.

Kızılırmak Yerel Dernekler Federasyonu,  çok renkli, çok zengin olan kültürel değerlerimizin korunması, yaşatılması ve güçlendirilmesi amacıyla kurulmuş olan çok sayıda derneğin bir güç birliği oluşturma isteğinden yola çıkmıştır. 1995 yılında bir grup duyarlı insan tarafından, güçlerini birleştirmek amacıyla  yöredeki köylerden gelen eşit sayıdaki temsilcilerin üyelikleriyle dernek olarak kuruldu. Bir dernek statünde olan kuruluş, kültürel, folklorik değerlerin yaşatılmasının yanı sıra yöre halkının birlikteliğinin sağlanması ve güçlendirilmesi, demokrasiye olan isteklerinin de daha güçlü şekilde karşılanmasına yönelik beklentiler sonucunda 2006 yılında demokratik bir kitle örgütü olarak Kızılırmak Yerel Dernekler Federasyonu kurulmuştur.

Federasyonun kurumsal yapısı zamanla giderek güçlenmiş, üye derneklerce de benimsenmiştir.   Birçok faaliyetleri üye Derneklerce ortak şekilde gerçekleştirilmiş, görsel ve yazılı medyada daha fazla yer edinir olmuştur. Üyelerin çok çeşitli taleplerinin karşılanması yanında, kültürel değerlere dönük aktiviteler, demokratik söylemler-etkinlikler Federasyon çatısı altında gerçekleştirilmiştir. Kızılırmak Federasyonu emek, demokrasi, laiklik, insan hakları ve günümüzde en çok ihtiyaç duyulan barışı savunur. Çalışmalarında ırk, dil, din, cinsiyet ayrımı gözetmez, her türlü ayrımcılığa da karşı olduğunu her fırsatta dile getirmiştir.

Stratejik Plan Federasyonumuzun gelecek dört yıllık süreçte, 2020-2023 yıllarını kapsayan dönem için Genel Amacımıza uygun olarak hedeflerimizi ve bunlara ulaşmak için gerçekleştirebileceğimiz faaliyetlere yer veren bir çalışmadır. Hedefler belirlenirken Federasyonumuzun olanakları, çevre koşulları ve en önemli unsurlardan birisi olan bütçe imkanları dikkate alınmıştır.

Stratejik Plan çalışmasının en önemli özelliği Federasyonumuzun ilgili dört yıllık süreçte belirlenen hedefler için bir yol haritası olma özelliği taşımasıdır. Böylece Federasyon Yönetimi olarak hedeflerimize ne kadar ulaşabildiğimiz konusu da somut olarak belirlenecektir.

Demokratik hak ve özgürlükler konusunda yaptığımız çalışmaları önümüzdeki dönemde de tüm üyelerimizin ve halkımızın bize vereceği destekle daha güçlü ve daha kapsamlı olarak sürdürme kararlılığındayız.

Saygılarımızla…

 

Murat AKYÜZ

Kızılırmak Yerel Dernekler Federasyonu

Genel Başkan

 

Giriş

Stratejik Planlama Hazırlık Süreci:

Stratejik Planlama sürecinin Federasyonun amaçlarını gerçekleştirme konusundaki gerekliliğin Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesi üzerine, plan hazırlık çalışmaları başlatılmıştır. Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı Türkiye Ofisi’ne destek için yapılan başvuru sonucunda plan çalışmalarına destek sağlanmıştır.  Hazırlık çalışmaları kapsamında üye derneklerden 59 temsilcinin katıldığı “Kızılırmak Yerel Dernekler Federasyonu Stratejik Plan Çalıştayı” Ankara-Kızılcahamam’da gerçekleştirilmiştir.

Çalıştay da “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadın Hakları”, “Genç ve Çocuk Hakları”, “Kültürel ve Sosyal Haklar”, Kurumsal ve Mali Yapı” başlıkları altında Çalışma Grupları oluşturulmuştur. Her bir Çalışma Grubunda katılımcılar tarafından konular irdelenerek Federasyonun yapabilecekleri bir rapor haline getirilmiştir. Ayrıca Federasyonun mevcut durumunun tespiti amacıyla Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditlerin belirlenmesi amacıyla bir Anket geliştirilmiştir. Yapılan bu SWOT analizi çalışması ile iç ve dış paydaş görüşleri alınmıştır.

Ayrıca bir danışma organı vasfını taşıyan “Kızılırmak Meclisi” toplantısında derneklerin temsilcileri tarafından Çalıştayın değerlendirilmesi yapılmış, Stratejik Planda yer alması istenen konularda gündem maddeleri oluşturulmuş ve değerlendirmeler yapılmıştır.

Stratejik Plan çalışmaları federasyonun tüm organlarının katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcılık, şeffaflık, sorgulanabilirlik ve irdelenebilirlik çalışmanın her aşamasında gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Böylece federasyonun genel amacı, alt amaçlar ve ölçülebilir hedef saptamaları, performansları önceden belirlenmiş olan göstergeler ile ölçme ve sürecin izlenmesi ve değerlendirilmesini yapmak mümkün olacaktır.

Federasyonun çatısı altında faaliyetlerini sürdürmekte olan 46 adet Köy Derneği mevcuttur. Söz konusu Derneklerin temsil ettikleri Köylerin isimlerine aşağıda yer verilmiştir:

AKPINAR KÖYÜ

BANAZ KÖYÜ

MERKEZ SARIKAYA KÖYÜ

YUVALIÇAYIR KÖYÜ

GÜLÖREN KÖYÜ

DELİKKAYA KÖYÜ

YAYALA GÖZE KÖYÜ

BEYYURDU KÖYÜ

YÜKSELEN KÖYÜ

YEŞİLALAN KÖYÜ

KAYMAK KÖYÜ

BOZHÜYÜK KÖYÜ

İLYASHACI KÖYÜ

O.ÇAVUŞLU KÖYÜ

ÖRTÜLÜ KÖYÜ

İĞDECİK KÖYÜ

NALLI KÖYÜ

KALEKÖY

ESKİYURT KÖYÜ

KIVŞAK KÖYÜ

TEMECİK KÖYÜ

SİVRİALAN KÖYÜ

OTLUK KÖYÜ

EMLEK SARIKAYA KÖYÜ

SARAÇ KÖYÜ

ALAÇAYIR KÖYÜ

KÜMBET KÖYÜ

GÜDÜL KÖYÜ

YAHYALI KÖYÜ

ÇİÇEKLİYURT KÖYÜ

HOCABEY KÖYÜ

VEZİRALAN KÖYÜ

AVCIPINAR KÖYÜ

EMLEK KALE KÖYÜ

KARALEYLEK KÖYÜ

ÜYÜK KÖYÜ

EMLEK HÜYÜK KÖYÜ

HÜYÜKLÜ ALANI KÖYÜ

YEDİBUCAK AVŞARLAR

YÜCE BACA KÖYÜ

SARITEKKE KÖYÜ

ALAMAN KÖYÜ

AKÇAKALE KÖYÜ

TAYALAN KÖYÜ

ARDIÇALANI KÖYÜ

ÇAĞLAYAN KÖYÜ

 

 1. Durum Analizi:  

Federasyon 2006 yılında çok sayıda köy derneğin bir araya gelerek kurmuş oldukları çatı örgütüdür. Bir araya gelen dernek yöneticilerinin ve onların da üyelerinin benzer sosyal-kültürel alt yapılarının olması, kısa sürede kaynaşmayı sağlamış, giderek güçlenir şekilde yola devam etmesini sağlamıştır.

Federasyonun Tüzüğünde yer alan “Amaç” başlıklı maddede şu hükme yer verilmiştir:

“Kızılırmak Yerel Dernekler Federasyonu; içinde yaşadığımız toplumun ekonomik, siyasi ve demokratik kültür seviyesinin yükseltilmesi; birlik ve dayanışma kültürünün yerleştirilmesi; yerel ve evrensel kültür değerlerimizin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasını amaçlar. Bu doğrultuda Yerel Dernekler arasında dayanışmayı, yardımlaşmayı, işbirliğini, eşgüdümü ve iletişimi sağlamaktır.”

Dernekler Kanunu ve diğer ilgili mevzuata tabi olan Federasyonun faaliyetleri de öngörülen yasal sınırlar içinde gerçekleşmiştir. Federasyonun günümüze kadar devam ede gelen faaliyetlere kısaca aşağıda yer verilmiştir:

– 25 yıldır devam etmekte olan Futbol Turnuvası düzenlenmektedir. Böylece üyeler arasında birlikteliğinin güçlendirilmesine dönük etkili bir faaliyet gerçekleştirilmektedir.

– Demokrasi hayatımızda önemli bir yer edinmiş olan gazeteci Uğur Mumcu’nun vefatı dolayısıyla her yıl bir anma etkinliği düzenlenmektedir. Bu vesileyle demokratik değerlere sahip olmanın ne kadar önemli olduğu konusunda farkındalık oluşturulmaya çalışılmaktadır.

-Demokratik yaşamımızda kara bir leke olan; “Madımak Yangını” dolayısıyla kaybettiklerimizin anılmasına dönük her yıl etkinlik düzenlenmektedir. Geleneksel hale dönüşen anma etkinlikleri ile demokratik değerlere sahip olmanın ne kadar önemli olduğu konusunda farkındalık oluşturulmaya çalışılmaktadır.

– Her yıl “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” vesilesiyle kadın haklarının irdelendiği bir etkinlik gerçekleştirilmektedir. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin anılmasının yanı sıra kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi konusunda farkındalık çalışmaları yapılmaktadır.

-Kan bağışı kampanyası düzenlenerek; üyelerin kan bağışında bulunması teşvik edilmektedir.

-Her yıl Federasyonun Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla  “Dayanışma Yemeği” düzenlenmektedir.

Aile Kahvaltısı etkinliği yılın değişik zamanlarında düzenlenerek üyelerin aileleri arasında tanışıklığın sağlanarak dayanışmanın güçlendirilmesine çalışılmaktadır.

Türk Halk Müziği Korosu oluşturulmuş olup; her yıl konser düzenlenmesi, bu vesileyle, üyelerin bir araya gelmesi sağlanmaktadır.

-Federasyon çatısı altında Bağlama Kursu, Tekvando Kursu ve benzeri kurslar düzenlenmektedir.

-Derneklerin temsil ettiği yörelerin belgesel çekimleri yapılmıştır.

-Yerel Otoritelerin de davet edildiği “Anadolu Halk Ozanları Kültür ve Sanat  Festivali” her yıl  farklı köylerde düzenlenmektedir.

-Federasyona üye her dernekten 3 temsilcinin yer aldığı Kızılırmak Meclisi her ay düzenli olarak toplanmakta, danışma niteliğinde kararlar alınmaktadır.

-Derneklere, beyannamelerinin düzenlenmesi ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi konusunda, ihtiyaç duyulduğunda, danışmanlık hizmeti yürütülmektedir.

-Derneklerin ihtiyaç duyduğu organizasyon faaliyetlerinin yanı sıra üyelerin vefatı durumunda, her aşamada, gerekli destek ve yardımlaşma sağlanmaktadır.

-Üye Derneklerin temsil ettiği yörelerin alt yapı hizmetlerinin sağlanması konusunda gerekli destek çalışmaları yürütülmektedir.

-Üst bir kuruluş olan Anadolu Güç Birliği Konfederasyonunun kurucusu ve üyesi konumundadır.

       1.1. Ortak Akıl Platformu

Federasyonun amaçları ve yürütülmekte olan Faaliyetlerden yararlanıcı durumunda kesimlere bakıldığında oldukça geniş bir paydaş kitlesine sahip olduğu görülecektir. Üye Derneklerin tümüyle doğrudan irtibatlı olan Federasyon kısa adı ORVAK olan Ortaköylüler Sosyal Yardımlaşma Vakfı, kısa adı DAVVAK olan Davulalan köyü Sosyal Yardımlaşma Kültür Eğitim ve Sağlık Vakfı ile üye derneklerin de olduğu gibi doğal paydaş konumunda faaliyetlerini yürütmektedir.

Ayrıca Anadolu Güç Birliği Konfederasyonu ile güç birlikteliğine gidilmiştir.  İnsan haklarının yanı sıra kültürel ve sosyal haklarının korunması ve güçlendirilmesi konusunda faaliyette bulunan diğer sivil toplum örgütleriyle işbirliği halinde çalışılmaktadır.

Stratejik plan çalışmaları çerçevesinde ortak akıl platformu oluşturulması amacıyla çalışma grupları oluşturulmuştur. İç ve dış paydaşlarının tespiti amacıyla bir anket hazırlanarak görüşlere sunulmuştur.

 • Paydaş Analizi

Ankete toplam 42 kişi katılmış olup;  katılan üyelerin yaş durumlarını gösteren diyagrama aşağıda yer verilmiştir:

Ankete katılanların mesleki durumları dikkate alındığında ise;

Mesleki duruma dair sorunun cevabına ilişkin seçenekler arasında “Emekli” seçeneğine yer verilmemiştir. Bu nedenle katılımcılardan emekli olanlar da “Çalışmıyor” seçeneğini işaretlemiştir.

Katılımcıların Eğitim Durumu:

Aylık Ortalama Gelir Durumu:

Katılımcıların üyelik durumu:

Katılımcıların Dernek ve Federasyonun faaliyetlerine katılım durumu:

Ankete katılanların faaliyetlere katılım durumu incelendiğinde ağırlıklı olarak faaliyetlere iştirak eden üyelerin çoğunlukta olduğu görülmektedir. Stratejik plan sürecinde Federasyonun faaliyetleri hakkında en sağlıklı sonucu ortaya koyabilecek katılımcılara ulaşıldığını belirtebiliriz.

Katılımcıların Dernek ve Federasyonun çalışma gruplarına katılım durumu:

Federasyonun bünyesinde yer alan Çalışma Gruplarına, ankete katılımcıların ilgisinin yüksek olduğu ifade edilebilir.

Katılımcıların Federasyonun web sitesinin ne sıklıkla kullandıklarına ilişkin soruyu cevaplayan katılımcıların durumu ise şu şekildedir:

“Federasyonun faaliyetleri konusunda yeterince bilgilendiriliyor musunuz?” sorusuna verilen cevapların değerlendirilmesine aşağıda yer verilmiştir:

Federasyonun En Güçlü Yanı Nedir?” sorusunun seçeneklerine ankette yer verilmemiştir. Cevap tamamen katılımcılara bırakılmış olup; bir yönlendirmeden sakınılmıştır. Bu yöntemle verilen cevapların değerlendirilmesine aşağıda yer verilmiştir:

Katılımcıların % 57 si “Birlik ve Beraberlik” içinde olmanın en güçlü yön olduğu ifade etmiştir. Bunun dışında ikinci sırada ise “Üyeler Arasında Kültürel Yakınlık” gösterilmiştir ki oransal yüzde % 16 dır.  “Aylık Düzenli Toplanma”  % 11 ile üçüncü sırada yer almıştır.

Federasyonun En Zayıf Yanı Nedir?” sorusunun cevap seçeneklerine Ankette yer verilmemiştir. Cevap tamamen katılımcılara bırakılmış olup; bir yönlendirmeden sakınılmıştır. Bu yöntemle verilen cevapların değerlendirilmesine aşağıda yer verilmiştir:

Katılımcıların % 36 si “Üye Derneklerin Birlikteliğinin Zayıf Olması” en zayıf yön olarak ifade edilmiştir. Yukarıdaki soruyla birlikte değerlendirildiğinde bu soruda kurumların birlikteliği ilk soruda ise üyelerin kendi aralarında kurabildikleri birlikteliği kast ettiklerini düşünebiliriz. Yine bu soruya verilen cevaplar içinde Federasyonun en zayıf yönleri arasında “Kadın ve Gençlerin Yönetime Katılmaları” hususu yer almaktadır. Katılımcılardan % 22 si bu noktaya dikkat çekmek istemişlerdir.  “Faaliyetlere Katılım Yetersizliği” hususuna da % 15 ile üçüncü sırada yer verilmiştir. Daha sonra sırasıyla “Kaynak yetersizliği”, “Kurumsallaşmanın Yetersiz Oluşu”, “Sosyal Etkenlerin Zayıf Olması” maddelerine yer vermişlerdir.

Federasyonun Kurumsal Kapasitesi Ne Düzeydedir?”  konusunda katılımcıların değerlendirmesi şu şekildedir:

Federasyonunuzun En Fazla Beğendiğiniz İki Faaliyetini Sayabilir misiniz?” sorusuna katılımcıların verdikleri cevaplar genel olarak üç ana başlık altında toplanmıştır. Katılımcıların % 68 i “Kültürel Faaliyetler ve Turnuvalar” olduğunu ifade etmiştir. “Uğur Mumcu Anma Etkinliği” % 18 olarak ikinci sırada, “Düzenli Meclis Toplantıları” ise  %12 ile üçüncü sırada beğenilerini sıralamışlardır.

Federasyonunuzun Ne Tür Faaliyetlere Öncelik Vermesini İsterseniz?” sorusuna katılımcıların beş puan üzerinde değerlendirme yaparak sunulan seçenekleri sıralamaları istenmiştir. Cevapların değerlendirilmesinde Katılımcılar birinci sırada “Eğitim” faktörüne yer vermiştir. Sırasıyla: “Sosyal”, “Dayanışma”, “Kültür/Sanat”,  “Spor” faaliyetlerine önem verilmesi talep edilmiştir.

Federasyonunuz tarafından verilmesi gereken eğitimler neler olmalıdır?” sorusu karşılığında katılımcılar, en fazla “Kadın ve Gençlerin Eğitimi” faaliyetlerinin, daha sonra “Öğrencilerin Eğitimi”, “Yöneticilerin Eğitimi”, “Mesleki Eğitimler”, “Gelenek ve Göreneklerin Aktarılması İçin Eğitimler” in düzenlenmesi önemli bulmuşlardır.

 • Kurum İçi Analiz ve Çevre Analizi
 • Teşkilat Yapısı

Dernekler Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çevresinde kurulmuş olan Kızılırmak Yerel Dernekler Federasyonu Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu ve danışma görevi yürüten danışma organlarından oluşur. Yönetim Kurulu 11 asil ve 11 yedek, Denetleme Kurulu ise 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşmaktadır.

Federasyonda danışma görevi yürüten organlar şunlardır:

-Kızılırmak Meclisi

Meclis her köyden 3 temsilciden oluşmakta olup; her ay toplanarak gündeme dair konular ile ilgili görüşmeler gerçekleştirmektedir.

-Eğitim-Kültür Komisyonu

Kültürel değerlerin korunması, geliştirilmesinin yanı sıra üyelerin eğitim-öğretim hizmetlerine ilişkin danışma görevi yürütmektedir.

-Esnaf Komisyonu

Üyelerden esnaf olanlar ile hem Dernekler hem diğer üyeler arasında dayanışmanın sağlanması amacıyla danışma görevi yürütmektedir.

-Gençlik Komisyonu

Gençlerin haklarının korunması, mesleki bilinç kazandırılması ve kariyer hizmetlerinin yürütülmesi konusunda danışma görevi yürütmektedir.

-Kadın Komisyonu

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi konusunda hizmetlerinin yürütülmesi konusunda danışma görevi yürütmektedir.

 • Güçlü Zayıf Yönler, Fırsat ve Tehditlere (GZFT) İlişkin Analiz

Federasyonunun stratejik planı çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiğimiz GZFT analizi, Dış Paydaş ve İç Paydaşlarla yapılan anket, mülakat çalışmaları sonucunda elde edilen bulguların stratejik planlama çalışmalarından elde edilen bulgulara göre belirlenmiştir.

Güçlü Yönler

-Çok köklü bir geçmişe sahip olması

-Çok sayıda yerel derneklerin üye olması

-Üyelerin aynı benzer kültürel değerlere sahip oluşu

-Bina ve tesis alt yapısının olması

– Enerjik ve gelişime açık olması

-Demokratik bir yapısının olması

-Deneyim ve tecrübe sahibi olması

-Eğitime dönük faaliyetleri

 

Geliştirilmesi Gereken Yönleri

Medyayı iyi kullanamaması

– Dernek üye yaş ortalamasının yüksek olması, genç üye sayısının artırılması ihtiyacı

-Yeterli mali kaynağa sahip olmayışı

– Uluslar arası kurumlar ve ulusal kurumlarla iletişimin yetersizliği

 

Fırsatlar

-Demokratik haklara sahip olunması konusunda üyelerde ve kamuoyunda beklentinin yüksek oluşu.

-Sosyal- Kültürel hakları korunması konusunda hem ulusal hem uluslararası ilginin yüksek oluşu.

-Amaç kapsamında faaliyete ilişkin diğer resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği imkanlarının olması

Tehditler

-Mali imkanlarının zayıf olması

-Kadın ve gençlerin yönetsel katılımlarının zayıf oluşu

-Genel siyasi ve ekonomik anlayışın, örgütlenme ve özellikle demokratik haklara ilişkin çalışmaları zorlaştırıcı yönde baskı oluşturması.

 1. İLKELER (TEMEL DEĞERLER)

Federasyonun organizasyonlarında, faaliyetlerinde ve her türlü açıklamasında temel ilkelere aşağıda yer verilmiştir:

-Toplum yararı

-Gönüllülük

-Katılımcılık

-Bilimsellik

-Saydamlık

-Hesap verebilirlik

 -Sürdürülebilirlik

-Küresel sorumluluk

 

 1. MİSYONUMUZ

Toplumun ekonomik, siyasi ve demokratik kültür seviyesinin yükseltilmesini, dayanışma kültürünün yerleştirilmesini, yerel ve evrensel kültürel değerlerin korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak

 

 1. VİZYONUMUZ

Evrensel insan haklarının korunarak geliştirilmesi, kadın, genç ve çocuk hakları farkındalığıyla savunuculuğunun yanı sıra folklorik ve evrensel kültürel değerler ile gelenek ve göreneklerin korunmasına yönelik çalışmalar yapmak.

 

 1. STRATEJİK AMAÇLAR

Hayatın ortak paydaşları olan erkek ve kadınların, toplumsal katmanların, ekonomik, sosyal, siyasi, kültürel ve hatta aile boyutunda erkeklerden daha geride durduğu görülmektedir. Kadınların eş seçme, çocuk yapma, iş seçme, eğitim-öğretim, giyim kuşam, seyahat, mülkiyet hakları konusunda erkeklerden farklı düzeydedir. Erkek egemenliğini toplumum tüm katmanlarında görmek mümkündür.  Onun için her aşamada kadınların katılımını, söz sahibi olmaları konusunda pozitif çalışmaların yapılması gerekmektedir.

Stratejiler:

 • Kadınların bilgiye erişimi için yayın faaliyetleri gerçekleştirilecek, kurumsal yapılar oluşturulacak,
 • Kadınların ekonomik, sosyal ve siyasal gelişimlerine desteklenerek çağdaş, yetenekli, girişimci ve nitelikli bireyler olmalarına katkı sağlanacak,
 • Cinsiyet eşitliğini merkeze alarak kadının insan hakları ve fırsat eşitliği konusunda toplumda ortak bir bilinç oluşmasını sağlayacak faaliyetler gerçekleştirilecek,
 • Kadının haklarını koruyarak demokrasinin, hukukun üstünlüğünün ve insan hakları ile temel özgürlüklere saygının geliştirilmesine ve sağlamlaştırılmasına katkıda bulunacak eylemler gerçekleştirilecek.
 • Kadınların haklarını düzenleyen ulusal ve uluslararası düzenlemeler konusunda farkındalık oluşturacak çalışmalar yapılacak.
 • Ekonomik hayatta kadınların iş hayatına katılımını teşvik edecek düzenlemeler hakkında destekleyici, farkındalık oluşturacak çalışmalar yapılacak.

 

Hedef 1.1:

Kadının sosyal, siyasal ve ekonomik alanlarda eşitliğinin sağlanması, gerçekleştirilmesi ve bu konudaki engellerin ortadan kaldırılması için çalışmalar yapılacak.

 

Gösterge 1.1.1. Kadınının sosyal, siyasal ve ekonomik alanlarda eşitliğinin sağlanması konusunda yapılan yayın sayısı.

Gösterge 1.1.2. Kadınının sosyal, siyasal ve ekonomik alanlarda eşitliğinin sağlanması, ulusal ve uluslararası düzeyde haklar konusunda bilinç oluşturmaya dönük yapılan çalışma sayısı.

Gösterge 1.1.3. İş hayatına katılımını teşvik edecek düzenlemeler hakkında destekleyici, farkındalık oluşturacak çalışmaların sayısı.

Gösterge 1.1.4 Kadınlara karşı her türlü psikolojik ve fiziksel şiddeti önlemeye dair yapılan çalışmaların sayısı.

Gösterge 1.1.5 Kadınlara karşı her türlü psikolojik ve fiziksel şiddeti önlemeye dair kamuoyunun bilgilendirmeye ve farkındalık oluşturmaya dönük yapılan çalışmaların sayısı

Gösterge 1.1.5 Amaca dönük işbirliği yapılan kurum sayısı.

Hedef 1.2:

Kadın haklarının uluslararası platformdaki gelişmelerinin izlenerek, yeniliklerin saptanması, ülkemiz ve dünya kadınlarıyla birlikte toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için çalışmalar yapılacak.

 

Gösterge 1.2.1. Düzenlenen eğitim programlarının sayısı.

Gösterge 1.2.2. Düzenlenen toplantı, panel, seminer sayısı.

Gösterge 1.2.3. Yapılan farkındalık gezisi sayısı.

Gösterge 1.2.4. İlgili ulusal ve uluslararası düzenlemeler konusuna üyelerin ve kamuoyunun bilgilendirilmesi ve farkındalık oluşturulmasına dönük yapılan çalışmaların sayısı.

 

Toplumun gençlerin ve çocukların haklarının farkına vararak, saygı göstermesi, mesleki ve kişisel gelişimlerini sağlaması Ülkemizin toplumsal, ekonomik, siyasi ve kültürel gelişimi açısından çok önemlidir. Gençler ve çocuk hakları açısından toplumsal bilincin oluşturulması, hakların korunması ve geliştirilmesi, mesleki ve kişisel gelişimlerin desteklenmesine dönük çalışmalar yapılacaktır.

 

Stratejiler:

 • Gençlerin ve çocukların bireysel gelişimlerine katkı sunacak faaliyetler gerçekleştirilecek,
 • Gençlerin ve çocukların haklarına ilişkin farkındalık, eğitim ve yayın faaliyetleri gerçekleştirilecek,
 • İlgili ulusal ve uluslararası düzenlemeler konusuna üyelerin ve kamuoyunun bilgilendirilmesi ve farkındalık oluşturulmasına dönük yapılan çalışmaların sayısı.

 

Hedef 2.1:

Gençlerin ve çocukların istismar edilmelerini önlemeye yönelik çalışmalar yapılacak.

 

Gösterge 2.1.1. Gençlerin ve çocukların istismar edilmelerine dönük çalışmalar yapan ilgili kurum ve kuruluşlarda yapılan işbirliği sayısı,

Gösterge 2.1.2. Gençlerin ve çocukların istismar edilmelerine dönük yapılan basın açıklamalarının sayısı.

Gösterge 2.1.3. Gençlerin ve çocukların bireysel ve toplumsal gelişimleri amaçlı yapılan toplantı ve eğitim sayısı

 

Hedef 2.2:

Gençlerin ve çocukların haklarını düzenleyen ulusal ve uluslararası düzenlemeler konusunda kamuoyunda farkındalık oluşturma çalışmalarının yapılması

Gösterge 2.2.1. İşbirliği yapılan kuruluş sayısı.

Gösterge 2.2.2. Yapılan basın açıklaması sayısı.

Gösterge 2.2.3. Yapılan toplantı sayısı.

Gösterge 2.2.4. Düzenlenen eğitim programlarının sayısı.

 

Hedef 2.3:

Çocuklarımızın ve gençlerimizin, uygarlık ve demokrasi bilinci içinde, laiklik ve eşitlik kültürüne sahip olarak yetiştirilmesine dönük çalışmalar yapılması

 

Gösterge 2.3.1. Düzenlenen seminer sayısı

Gösterge 2.3.2. Dağıtılan broşür ve afiş sayısı

Gösterge 2.3.3. İşbirliği yapılan kuruluş sayısı.

Federasyonun kuruluşunu oluşturan temel değerler üyelerin sahip oldukları kültürel ve folklorik değerlerden gelmektedir. İnsan hakları için mücadele ruhu da bu kültürel değerlerin bir yansımasıdır. Bunun için üyelerden zaten mevcut olan kültürel ve folklorik değerlerin güçlendirilmesi, yaşatılması çok önemlidir.

Stratejiler:

 • Kültürel ve toplumsal değerleri yansıtan yayınlar yapılacak.
 • Kültürel ve folklorik değerler temalı etkinlikler gerçekleştirilecek.
 • Ayrımcılıkla mücadele konusunda farkındalık artırıcı toplantılar yapılacak.

Hedef 3.1:

Kültürel mirası canlı tutmayı ve görünürlüğünü artırmaya dönük çalışmalar yapmak.

 

Gösterge 3.1.1. Kültürel değerlerimize ilişin yapılan yayın sayısı.

Gösterge 3.1.2. Kültürel değerlerimizin yaşatılmasına dönük yapılan etkinlik sayısı.

 

Hedef 3.2: Etnisite, toplumsal ve kültürel kimlikler ve inançlara dair ayrımcılık ve nefret suçlarına karşı ve ayrımcılığın her türlü çeşidinin ortadan kalkması ve herkes için eşitlik anlayışının yaygınlaştırılması yönünde çalışmalar yapmak.

 

Gösterge 3.2.1. Düzenlenen, toplantı sayısı

Gösterge 3.2.2. Basın açıklaması sayısı

Gösterge 3.2.3. Hazırlanan ve dağıtılan yayın sayısı

Gösterge 3.2.4. İşbirliği yapılan kurum sayısı

 

Federasyon gönüllü üyelik üzerine kurulu derneklerin bir araya gelerek kurmuş oldukları bir üst yapı niteliği taşımaktadır. Kurumsal kapasitesini arttırması var oluş amacının bir parçasıdır. Bu vesileyle hem dernekler hem üyeler kendilerini daha iyi ifade edebilecektir. Söz konusu Kurumsal kapasiteyi güçlendirilerek sürdürmenin temelinde gerekli olan finansman kaynağına sahip olmak yatmaktadır. Mali yapının güçlendirilmesi Federasyonun amaçlarına dönük faaliyet yapmasını kolaylaştıracaktır.  

Stratejiler:

 • Federasyonun görünürlüğü artırılacak,
 • Federasyonun sosyal medya hesapları güncellenerek interaktif hale getirilecek,
 • Üyeler ile ilişkiler kurumsal ve sürekli hale getirilecek,
 • Yeni finansman kaynakları oluşturulacak,
 • Dış fonlardan yararlanmak için projeler hazırlanacak,
 • Dernek organlarının işleyişlerine ilişkin esaslar gözden geçirilerek daha etkin çalışmalar gerçekleştirilecek,
 • Üye dernekler ile ilişkiler geliştirilecek, anketler yapılacak, işbirliği ve koordinasyon artırılacak.

Hedef 4.1:

Dernek web sitesi ve sosyal medya araçlarının iyileştirilmesi ve etkinleştirilmesi, örgüt içi ve örgüt dışı iletişimin güçlendirilmesi

Gösterge 4.1.1. Web sitesi yenilemesinin tamamlanması,

Gösterge 4.1.2. Sosyal Medya kullanıcı sayısı

Gösterge 4.1.3. Gerçekleştirilen Federasyon kurulları toplantı sayısı

Gösterge 4.1.4. Üye derneklerle gerçekleştirilen etkinlik sayısı

Gösterge 4.1.5. Düzenlenen anket sayısı

Hedef 4.2:

Yeni finansman kaynaklarının oluşturulması

Gösterge 4.2.1. Federasyon bütçe artış oranı

Gösterge 4.2.2. Gelir bütçesi artış oranı

Gösterge 4.2.3. Destek sağlanan proje sayısı

Hedef 4.3:

Üyelerin ortak ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla faaliyetlerin gerçekleştirilmesi

Gösterge 4.3.1. Üyelerin katılına dönük olarak düzenlenen kültürel ve sanat organizasyonlarının sayısı.

Gösterge 4.3.2. Üyelerin ortak ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kurulan Komisyonların sayısı.

Gösterge 4.3.3. Üyelerin ortak ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla verilen danışmanlık sayısı.

Gösterge 4.3.4. Üye Derneklerin desteklenen organizasyonların sayısı.

Gösterge 4.3.5. Üyelerin ortak ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla verilen danışmanlık sayısı.

 

 1. STRATEJİK AMAÇ-HEDEF/GÖSTERGE İLİŞKİSİ

Stratejik Amaç-Hedef/Gösterge İlişkisi Tablosu

AMAÇLAR HEDEFLER GÖSTERGELER
Kadınının siyasi, sosyal, kültürel alanda daha aktif ve katılımcı olmasını sağlamaya çalışmak, Toplumda kadının statüsünü ve önemini kuvvetle vurgulamak, ayrımcılığı ve kadına karşı her türlü psikolojik ve fiziksel şiddeti önlemeye çalışmak. 1.1. Kadının sosyal, siyasal ve ekonomik alanlarda eşitliğinin sağlanması, gerçekleştirilmesi ve bu konudaki engellerin ortadan kaldırılması için çalışmalar yapılacak.

 

1.1.1. Kadınının sosyal, siyasal ve ekonomik alanlarda eşitliğinin sağlanması konusunda yapılan yayın sayısı.
1.1.2. Kadınının sosyal, siyasal ve ekonomik alanlarda eşitliğinin sağlanması, ulusal ve uluslararası düzeyde haklar konusunda bilinç oluşturmaya dönük yapılan çalışma sayısı.
1.1.3. İş hayatına katılımını teşvik edecek düzenlemeler hakkında destekleyici, farkındalık oluşturacak çalışmaların sayısı.
1.1.4  Kadınlara karşı her türlü psikolojik ve fiziksel şiddeti önlemeye dair yapılan çalışmaların sayısı
Kadınlara karşı her türlü psikolojik ve fiziksel şiddeti önlemeye dair kamuoyunun bilgilendirmeye ve farkındalık oluşturmaya dönük yapılan çalışmaların sayısı
1.1.5 Amaca dönük işbirliği yapılan kurum sayısı.
1.2. Kadın haklarının uluslararası platformdaki gelişmelerinin izlenerek, yeniliklerin saptanması, ülkemiz ve dünya kadınlarıyla birlikte toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için çalışmalar yapılacak.

 

1.2.1. Düzenlenen eğitim programlarının sayısı.
1.2.2. Düzenlenen toplantı, panel, seminer sayısı.
1.2.3. Yapılan farkındalık gezisi sayısı.
1.2.4. İlgili ulusal ve uluslar arası düzenlemeler konusuna üyelerin ve kamuoyunun bilgilendirilmesi ve farkındalık oluşturulmasına dönük yapılan çalışmaların sayısı.
Gençlerin ve çocukların istismarının önlenmesi, yaşama ve gelişme ilkesi çerçevesinde eşit, temel ve katılımı hedefleyen haklara ilişkin çalışmalar yapmak. 2.1. Gençlerin ve çocukların istismar edilmelerini önlemeye yönelik çalışmalar yapılacak.

 

2.1.1: Gençlerin ve çocukların istismar edilmelerine dönük çalışmalar yapan ilgili kurum ve kuruluşlarda yapılan işbirliği sayısı.
2.1.2: Gençlerin ve çocukların istismar edilmelerine dönük yapılan basın açıklamalarının sayısı.
2.1.3. Gençlerin ve çocukların bireysel ve toplumsal gelişimleri amaçlı yapılan toplantı ve eğitim sayısı
2.2. Gençlerin ve Çocukların haklarını düzenleyen ulusal ve uluslararası düzenlemeler konusunda kamuoyunda farkındalık oluşturma çalışmalarının yapılması.

 

2.2.1. İşbirliği yapılan kuruluş sayısı.
2.2.2. Yapılan basın açıklaması sayısı.
2.2.3. Yapılan toplantı sayısı.
2.2.4. Düzenlenen eğitim programlarının sayısı.
2.3. Çocuklarımızın ve gençlerimizin, uygarlık ve demokrasi bilinci içinde, laiklik ve eşitlik kültürüne sahip olarak yetiştirilmesine dönük çalışmalar yapılması 2.3.1. Düzenlenen seminer sayısı
2.3.2. Dağıtılan broşür ve afiş sayısı
2.3.3. İşbirliği yapılan kuruluş sayısı.
Yöresel ve evrensel kültürel ve folklorik değerlerin yaşatılması, kültürel farklılıklara saygı duyulması, her türlü ayrımcılığın önlenmesi konusunda çalışmalar yapmak. 3.1. Kültürel mirası canlı tutmayı ve görünürlüğünü artırmaya dönük çalışmalar yapmak. 3.1.1. Kültürel değerlerimize ilişin yapılan yayın sayısı.

 

3.1.2. Kültürel değerlerimizin yaşatılmasına dönük yapılan etkinlik sayısı.
3.2. Etnisite, toplumsal ve kültürel kimlikler ve inançlara dair ayrımcılık ve nefret suçlarına karşı ve ayrımcılığın her türlü çeşidinin ortadan kalkması ve herkes için eşitlik anlayışının yaygınlaştırılması yönünde çalışmalar yapmak. 3.2.1. Düzenlenen, toplantı sayısı
3.2.2. Basın açıklaması sayısı
3.2.3. Hazırlanan ve dağıtılan yayın sayısı
3.2.4. İşbirliği yapılan kurum sayısı.
Kurumsal kapasitenin arttırılması ve mali yapının güçlendirilmesi konusunda çalışmalar yapmak. 4.1. Dernek web sitesi ve sosyal medya araçlarının iyileştirilmesi ve etkinleştirilmesi, örgüt içi ve örgüt dışı iletişimin güçlendirilmesi.

 

4.1.1. Web sitesi yenilemesi

 

4.1.2. Sosyal Medya kullanıcı sayısı
4.1.3. Gerçekleştirilen Federasyon kurulları toplantı sayısı
4.1.4. Üye derneklerle gerçekleştirilen etkinlik sayısı
4.1.5. Düzenlenen anket sayısı
4.2. Yeni finansman kaynaklarının oluşturulması

 

4.2.1. Federasyon bütçe artış oranı
4.2.2. Gelir bütçesi artış oranı
4.2.3. Destek sağlanan proje sayısı
4.3. Üyelerin ortak ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla faaliyetlerin gerçekleştirilmesi

 

4.3.1. Üyelerin katılına dönük olarak düzenlenen kültürel ve sanat organizasyonlarının sayısı.
4.3.2. Üyelerin ortak ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kurulan Komisyonların sayısı.
4.3.3. Üyelerin ortak ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla verilen danışmanlık sayısı.
4.3.4. Üye Derneklerin desteklenen organizasyonların sayısı.
4.3.5. Üyelerin ortak ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla verilen danışmanlık sayısı.

 

 1. Planın İzlenmesi ve Değerlendirilmesi

Stratejik Planın onaylanması ve yürürlüğe girmesinden sonra Plan, Federasyonun web sitesinde hem üyelerle hem kamuoyu ile paylaşılacaktır. Planda belirtilen amaç ve hedeflerin yerine getirilmesine için çalışmalara yapılacaktır Yönetim Kurulunun önderliğinde gerçekleştirilecektir.   Yapılacak çalışmalar sistematize edilerek Danışma Komisyonlarında Kızılırmak Meclisi’nde belli periyotlar dahilinde değerlendirilecektir. Yılsonları itibarıyla raporlar Federasyonun web sitesinde yayımlanarak kamuoyu ile paylaşılacaktır. Yapılacak olan değerlendirmelerde ihtiyaç duyulması durumunda 1 yıl sonra planda değişiklik/güncelleme çalışmaları yapılacaktır.

ayvaz bayi